Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HELIO+ BV

Alle offertes zijn vrijblijvend, enkel de door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarde bestellingen zullen de verkoper binden.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen netto contant betaalbaar.

Het factuurbedrag is contant betaalbaar te Wingene.

Bij niet of slechts gedeeltelijke betaling, na de vervaldatum op de factuur vermeld, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest worden aangerekend van 12% per jaar. Daarenboven zal het bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het volledige factuurbedrag, met een minimum van 100 euro.

Bij laattijdige betaling van een bepaalde factuur, hebben wij het recht om alle verdere en eventueel lopende dienstverleningen te weigeren en/of stop te zetten.

Klachten dienen te geschieden binnen de 7 dagen na levering van de goederen of diensten voor wat de gebreken in deze goederen of diensten betreft en binnen de 5 dagen na datum van deze factuur voor wat de inhoud van deze factuur betreft, zo niet worden zij als nietig en onbestaande beschouwd.

De verkoper houdt zich het recht voor om op elk ogenblik, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, vanwege de koper geschikte waarborgen en of voorschotten te eisen.

Indien er sprake is van voorschotten, houden wij ons het recht voor uw bestelling niet te verwerken totdat wij de desbetreffende voorschotten volledig ontvangen hebben. Bij annulatie van de bestellingen zijn de voorschotten verworven en niet terugbetaalbaar.

Hangende betwistingen omtrent leveringen, kwaliteit of wat dan ook, geven in geen geval het recht aan de koper zijn betalingen te schorsen of uit te stellen.

De goederen blijven eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Het aanvaarden van een factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

In geval van betwisting, zijn de rechtbanken in het jurisdictiegebied van de maatschappelijke zetel van HELIO+ BV of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.

Indien het bijgevoegd attest, “toepassing op verlaagd Btw-tarief” binnen de 30 dagen niet volledig ingevuld & terugbezorgd is zijn we genoodzaakt de factuur naar 21% BTW om te rekenen.

Algemene aannemingsvoorwaarden

De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik waarop de offerte van de Aannemer schriftelijk aanvaard is door de Klant. Indien deze evenwel de uitvoering van de Opdracht laat aanvatten na ontvangst van de offerte, impliceert dit vanwege de Klant dat hij akkoord gaat met de volledige tekst van de overeenkomst die hij kent, zijnde de offerte en alle contractuele documenten, waaronder deze algemene aannemingsvoorwaarden.

De klant garandeert de nauwkeurigheid, de juistheid en de volledigheid van de inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij aan de Aannemer heeft verstrekt. Hij bevestigt en garandeert dat op de plaats levering en/of montage aan alle voorwaarden is voldaan om de opdracht conform de wet, de overeenkomst en alle regels van de kunst te kunnen uitvoeren.

De niet voorziene werken die de Aannemer gehouden is uit te voeren, evenals al de andere wijzigingen van de Opdracht, worden berekend tegen de eenheidsprijzen van de offerte, desgevallend aan de hand van overeen te komen eenheidsprijzen.

Voor de werken die aan de Opdracht worden onttrokken heeft de Aannemer recht op vergoeding. Wijzigingen in de Opdracht hebben tot gevolg dat de bedongen uitvoeringstermijnen automatisch worden verlengd.

Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aangegeven, dient de klant een schadevergoeding van 50% van het totaalbedrag der aanneming te betalen.

Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het burgerlijk wetboek dienen uiterlijk binnen het jaar na uitvoering te worden ingeroepen.

Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken.

De Aannemer, kan wanneer hij een belangrijk nadeel heeft geleden, om herziening of verbreking van de overeenkomst vragen door omstandigheden te doen gelden, die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij het indienen van de offerte of de gunning van de Opdracht, die hij niet kon ontwijken en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen alhoewel hij al het nodige daarvoor heeft gedaan. Dienen onder meer als dergelijke omstandigheden te worden beschouwd: ongunstige weersomstandigheden en de gevolgen hiervan, economische omstandigheden zoals stijgingen van de gewone of buitengewone kosten, van welke aard ook. Een nadeel wordt geacht belangrijk te zijn van zodra de omvang daarvan minstens 2,5% van de prijs van de Opdracht bedraagt.

In geval van eenzijdige verbreking van de Opdracht is de Klant van rechtswege een vergoeding verschuldigd van al de uitgaven en kosten van de Aannemer, vermeerderd met een vergoeding voor gederfde winst. De vergoeding voor gederfde winst wordt forfaitair begroot op 50% van de oorspronkelijke contractprijs, tenzij de aannemer er voor opteert de werkelijke gederfde winst te bewijzen.

De uitgaven en kosten bevatten onder meer ook: verzwaring van de algemene zetel- of administratiekosten, verzwaring van de algemene kosten van de werf, rendementsverlies of immobilisatie van materieel, rendementsverlies op de planning, kosten voortvloeiende uit de stopzetting en de hervatting van de werkzaamheden, bijkomende onderhoudskosten en/ of instandhoudingskosten, gerechtvaardigde eisen van derden (aannemers, leveranciers en opdrachtgevers), stockagekosten, stijging van lonen en materiaalprijzen, intresten op tegoeden van derden.

De Klant is gehouden tot het vrijwaren van de Aannemer voor alle aanspraken van onderaannemers, leveranciers of van derden waarop de Aannemer beroep doet.

Wijzigingsbevelen moeten voorafgaandelijk schriftelijk gegeven worden en moeten worden ondertekend door aannemer en opdrachtgever. Zij duiden de wijzigingen aan die aan de oorspronkelijke beschrijving van de Opdracht alsmede aan de overige contractuele documenten dienen te worden aangebracht.

Dringende interventies (dewelke niet voldoen aan de garantiebepalingen vermeld op oorspronkelijk ondertekende offerte) na de gangbare werkuren (weekdagen na 17u00, zaterdags en zondags) worden forfaitair gefactureerd à 95,00 EUR excl. btw voor interventies korter dan 2 uur, vanaf uur 3 normaal uurtarief verhoogd met 25%, dit telkens exclusief voorrijkosten/gebruikte materialen.

Een afwijking van ongeacht welke bepaling van de contractuele documenten, met inbegrip van deze algemene aannemingsvoorwaarden, dient steeds schriftelijk te gebeuren.

Aldus opgemaakt te Wingene op 7 oktober 2019 en laatst aangepast op 18 januari 2022.