Disclaimer

Disclaimer / Legal

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

1.HELIO+ BV is gekend onder het ondernemingsnummer 0780.636.501

Voor de uitoefening van haar activiteiten, zoals weergegeven op de website www.helioplus.be, kan HELIO+ BV tevens beroep doen op de diensten van derde professionelen. De samenwerking met andere professionelen gebeurt door HELIO+ BV enkel in het kader van onderaanneming. De Onderaannemer voert de overeengekomen onderaannemingsopdrachten uit in volle onafhankelijkheid, volledig autonoom, met eigen bedrijfsmiddelen en volgens zijn eigen professionele inzichten en werkwijze.

De contractspartij van een klant die beroep doet op de diensten van HELIO+ BV is HELIO+ BV.

HELIO+ BV verbindt zich ertoe haar prestaties uit te oefenen naar best vermogen (‘middelenverbintenis’), overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, volgens de hoogste professionele standaarden en in overeenstemming met alle algemene beleidslijnen en richtlijnen die de klant vooropstelt.

2.De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om de gebruiker algemene informatie te bieden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. U dient HELIO+ BV persoonlijk te contacteren voor een vakkundig advies op maat. Hoewel HELIO+ BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. HELIO+ BV garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. HELIO+ BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. De gebruiker erkent en aanvaardt dat HELIO+ BV, noch de leveranciers of ontwerpers van de software of de inhoud van de informatie enige garantie geven of verantwoordelijk zijn voor de wettigheid, kwaliteit, functionaliteit, gebrek aan informatie en/of gebreken, of de juistheid van de gepresenteerde gegevens afkomstig van HELIO+ BV of derde partijen op de website.

3.De naam en het logo van HELIO+ BV zijn beschermde merken. Ongeoorloofd gebruik van dit merk zal worden vervolgd in de meest ruime zin van de wet.

De inhoud van de website (inclusief alle concepten, ideeën, methoden, procedures, processen, knowhow, technieken, programma’s, publicaties, modellen, productsjablonen, technologieën, software, ontwerpen, kunstwerken, grafieken en informatie op of beschreven in deze website) zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei manier openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HELIO+ BV. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Publicaties op de website mogen niet worden gewijzigd, gereproduceerd, openbaar weergegeven, gepresteerd, gedistribueerd of gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende aanbieder van de inhoud of de publicatie (inclusief links van derden). HELIO+ BV draagt geen risico, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het geval dat een gebruiker niet de door ons geadviseerde expliciete schriftelijke toestemming krijgt.

HELIO+ BV heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Op deze website en de disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement West-Vlaanderen.